پشتیبانی

free grads - مطالب ارسال شده توسط admin
loading...

free grads

آموزش نرم افزار گردس

set xflip Flips the order of the horizontal axis

admin بازدید : 42 چهارشنبه 09 شهريور 1401 نظرات (0)

set xflip

set xflip on|off

Flips the order of the horizontal axis (whatever axis is horizontal after xyrev is applied). Reset by a clear or set vpage command.

Usage Notes

Examples

'set lat 20 45'

'set lon 40 60'

'set xflip on'

' display u,v'

set xyrev Reverses the axes on a plot

admin بازدید : 37 چهارشنبه 09 شهريور 1401 نظرات (0)

Rotate the axis on the map

set xyrev

set xyrev on|off

Reverses the axes on a plot.

Usage Notes

Examples

By default for a Z, T plot, the time dimension is plotted horizontally, and the Z dimension is plotted vertically. By setting xyrev, the time dimension would be plotted vertically and the Z dimension would be plotted horizontally. Reset by a clear or set vpage command.

HDF View Version 3.2.0 Free Download 2022

admin بازدید : 57 شنبه 05 شهريور 1401 نظرات (0)

HDFView is an application especially designed to help you handle HDF files in simple manner.

It enables you to explore and edit HDF4 and HDF5 files with the use of a straightforward and user-friendly interface. HDFView allows you to view the complete structure of the file with a correct hierarchy. With it it’s possible to view the embedded data and modify it the way it needs to be.

HDFView provides a well thought out distribution of the workspace. You get three main panels which offer you all that is needed to know about the content of the file. The ‘Tree’ panel supplies the datasets and images that make the HDF format. You are able to view its groups, arrays, committed datatypes and links.

Script: theta.gs; Defines potential and equlivalent potential temperature given temperature and moisture inputs

admin بازدید : 93 شنبه 05 شهريور 1401 نظرات (0)

This script, is really more of a function, the best way to use this would be to copy the contents of this script into the bottom of the script you wish to use it in.  This function reads in temperature and moisture information and returns a good approximation of both potential and equivalent potential temperature.

This function asks for up to four inputs, though only temperature and moisture inputs are required.
It is capable of calculating  equivalent potential temperature given four different moisture input variables:

 1. Relative Humidity (-rh)
 2. Mixing Ratio (-r)
 3. Vapor Pressure (-e)
 4. Specific Humidity (-q)

The default is relative humidity.

درباره Index , I , T , script ,

draw line

admin بازدید : 796 دوشنبه 11 مرداد 1395 نظرات (2)

draw line

draw line x1 y1 x2 y2

Draws a line from x1, y1 to x2, y2 using current line drawing attributes. See the set line command.

درباره Index , L ,

set lfcols

admin بازدید : 730 دوشنبه 11 مرداد 1395 نظرات (0)

set lfcols


set lfcols 1 2
d a;b


Color where a<b in white (1) and b>a in red (2).


درباره L ,

External Utilities

admin بازدید : 768 سه شنبه 14 بهمن 1393 نظرات (0)

External Utilities

  bufrscan
  gribmap
  gribscan
  grib2scan
  gxeps
  gxps
  gxtran
  stnmap

Expressions

admin بازدید : 735 سه شنبه 14 بهمن 1393 نظرات (0)

Expressions

A grads expression consists of operators, operands, and parentheses. Parentheses are used to control the order of operation.

Operators are:

  +    Addition 
  -    Subtraction 
  *    Multiplication 
  /    Division
درباره E ,

exp

admin بازدید : 766 سه شنبه 14 بهمن 1393 نظرات (0)

exp

exp(expr)

Performs the e**x operation, where expr is x. Works on both gridded and station data.

درباره E ,

exec

admin بازدید : 677 سه شنبه 14 بهمن 1393 نظرات (0)

exec

exec file-name <arg0 arg1...arg9>

file-name      the name of a file containing grads commands

درباره E ,

environment variables

admin بازدید : 881 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

grads | gradsdap    

gradsc | gradsnc | gradshdf | gradsdods   


GrADS is an interactive desktop tool for the analysis and display of earth science data. GrADS is used worldwide andfreely available over the internet.

GrADS implements two data models: a 5-Dimensional gridded data model, and a station data model. In the gridded data model, the dimensions are presumed to be latitude, longitude, level, time, and ensemble. In the station data model, data exist at arbitrary locations in space and time. Four dimensions (longitude, latitude, level, and time) are used as a framework in the station data model to guide which station reports are to be examined. Each data set is placed within a 4- or 5-Dimensional space by the use of a data descriptor file. Both gridded and station data may be described. Gridded data may be non-linearly spaced; gaussian grids and variable resolution ocean model grids are directly supported. The internal data format in a file may be binary, GRIB1, GRIB2, BUFR, NetCDF, HDF4-SDS, or HDF5.

درباره E ,

ensemble dimension

admin بازدید : 829 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

The Ensemble Dimension

Ensemble Handling in grads
The EDEF entry in a descriptor file 
How to organize the data
Example #1: Lag Ensembles
Example #2: Retrospective Daily Hindcasts from CFS
Example #3: Ensembles with Different Lengths and Start Times in Binary Format


درباره E ,

set lat|lon|lev|time|ens

admin بازدید : 794 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set lat|lon|lev|time|ens

set lat|lon|lev|time|ens val1 <val2>

This set command sets one dimension of the dimension environment using world coordinates.

درباره E , L , T ,

q ens

admin بازدید : 590 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

q ens

q ens

This command returns information about the ensemble dimension. For each ensemble member, the printout includes the index number, ensemble name, length (number of time steps), start time in date format, time axis index of start time, and grib2 codes, if present.

درباره E ,

enable print

admin بازدید : 683 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

enable print

This command is obsolete beginning with grads version 2.1. It has been replaced by gxprint.

enable print fname

This command opens the output file fname that will contain the instructions in grads metacode format to create a hardcopy of the graphical display. Any existing contents of fname will be lost. The output file fname is referred to as a grads metafile.

درباره E ,

eloop

admin بازدید : 678 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

eloop

eloop(expr)

The eloop function is similar to the tloop function. When displaying a grads expression (expr) with the E (Ensemble) dimension varying, the eloop function will evaluate the exprwith each designated ensemble member fixed, then reassemble the grids to obtain a final result that is E-varying. The eloop function is provided as a way to obtain E-varying results from functions or expressions that are unable to operate when E is a varying dimension.

درباره C , E ,

set cthick

admin بازدید : 688 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cthick

This command sets the thickness for the contour lines.

Synatx

set cthick thickness

The thickness arg must be an integer in the range of 1 to 12 (or 256 for version 2.1 and later)

درباره C ,

q ctlinfo

admin بازدید : 660 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:


  query <option>
  or
  <option>
درباره C ,

set cterp

admin بازدید : 688 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cterp

set cterp on|off

Turns spline smoothing on or off. "Sticks" until reset. Shaded contours are drawn without spline fitting, so to insure an exact match when overlaying contour lines and shaded contours of the same field, specify cterp as off. You can still use the csmooth option, which affects both contour lines and shaded contours.

درباره C ,

set cstyle

admin بازدید : 668 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cstyle

set cstyle style

Sets the contour linestyle. style options are:


  - no contours 
  - solid 
  - long dash 
  - short dash 
  - long dash, short dash 
  - dotted 
  - dot dash 
  - dot dot dash 
درباره C ,

set csmooth

admin بازدید : 694 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set csmooth

set csmooth on|off

If on, the grid is interpolated to a finer grid using cubic interpolation before contouring. "Sticks".

درباره C ,

cross sections

admin بازدید : 813 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Using grads Station Data

This section describes some of the grads commands and functions that are available for analyzing and displaying station data. Please refer to the companion section About Station Data for information on the structure of station data files, how to create them, and how to instruct grads to interpret them properly.

Here are some quick links for skipping through this section:

 • Operating on Station Data
 • Plotting Station Models
 • Drawing Arbitrary Cross Sections
درباره C ,

set coslat

admin بازدید : 803 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set coslat

set coslat on|off

Sets scaling of the Latitude dimension to be the cosine of latitude, producing a "crunched" effect near the poles. Will only work for 1-D plots in which Latitude (Y) is the varying dimension. Sticks until reset.

درباره C ,

()cos

admin بازدید : 851 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

cos

cos(expr)

Takes the cosine of the expr. Values are assumed to be in radians. Works on both gridded and station data.

درباره C ,

()tcorr​​

admin بازدید : 670 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()tcorr

(tcorr (expr1, expr2, tdim1, tdim2

This function produces a spatial map of temporal correlation coefficients.


  expr1   - a valid grads expression that varies in time
  expr2   - a valid grads expression that varies in time and may also vary in X and Y
  tdim1   - starting time dimension expression 
  tdim2   - ending time dimension expression 
درباره C ,

()scorr

admin بازدید : 785 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()scorr

This function calculates the spatial correlation between two variables over an X-Y domain. It returns a single number. The syntax is:

  (scorr(expr1, expr2, xdim1, xdim2, ydim1, ydim2
درباره C ,

control file

admin بازدید : 682 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Components of a grads Data Descriptor File

DSET
CHSUB
DTYPE
INDEX
STNMAP
TITLE
UNDEF
UNPACK 
FILEHEADER
XYHEADER
THEADER
HEADERBYTES
TRAILERBYTES
XVAR
YVAR
ZVAR
STID
TVAR 
TOFFVAR
CACHESIZE
OPTIONS
PDEF 
XDEF
YDEF
ZDEF
TDEF
EDEF
VECTORPAIRS
VARS
ENDVARS
ATTRIBUTE METADATA 
COMMENTS 

درباره C ,

q contours

admin بازدید : 620 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:

درباره C ,

()const

admin بازدید : 577 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()const

const (expr, value, <-u|-a>)

This is a powerful function that allows the user to change the missing values of a variable, set all the non-missing values of a variable to a constant, or set all possible values of a variable (both valid and missing) to a constant.


  expr   a valid grads expression 
  value  a constant, either an integer or floating point value 
  -u     all missing data are set to value; non-missing data are unchanged
  -a     all data are set to value, both missing and non-missing
درباره C ,

q config

admin بازدید : 596 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:


  query <option>
  or
  <option>
درباره C ,

Compressed

admin بازدید : 653 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Reading and Writing Compressed Data Sets

Introduction
Chunking and Cacheing 
Setting Cache Size
Reading Compressed Files
Writing Compressed NetCDF Files
Setting Chunk Size


درباره C ,

commands: attribute

admin بازدید : 648 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

grads Commands Sorted by Attribute


Animation 
set loopdim      Sets dimension to animate 
set loopincr     Sets looping increment 
set looping      Turns on animation when fewer than three dimesions are varying 
set dbuff        Turns on/off double buffer mode 
swap             Swaps buffers when in double buffer modeدرباره C ,

command line editing

admin بازدید : 518 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

Command line editing and history

If the readline library compiles on your system then the default prompt will be ga-> as opposed to ga>. This indicates that command line editing is active. The library defaults toemacs mode but can be set up to run using vi syntax.

Here's a list of the commands which may typically be used:


  ctrl-a   go to beginning of line 
  ctrl-e   go to end of line 
  ctrl-f   go forward one char 
  ctrl-b   go backward one char 
  ctrl-d   delete the char 
  ctrl-p   recall previous line
  ctrl-n   recall next line
  ctrl-r   reverse search
درباره C ,

controlling colors

admin بازدید : 1326 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

Controlling Colors in grads

The Pre-Defined Default Colors in grads
The Default Rainbow Palette
Defining New Colors
Transparent Colors
Overriding the Default Palette
Plotting Contours of Constant Color
Omitting Colors
Plotting Non-Continuous Index Grids

درباره C ,

default colors

admin بازدید : 535 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

The grads Default colors


Col# Description Sample R G B
0 background 0 0 0 (black by default)
1 foreground 255 255 255 (white by default)
2 red 250 60 60
درباره C ,

()coll2gr

admin بازدید : 588 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

()coll2gr

This function creates a grid from a collection of station data. The syntax is:

(<coll2gr(cnum <,num


  cnum     collection number
  num      number of vertical levels in the output grid (default is 10)
درباره C ,

collect

admin بازدید : 549 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

collect

This command provides a way for station data profiles and time series to be saved in memory as a set. The command format is:


  collect cnum expr
درباره C ,

set cmin

admin بازدید : 659 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

set cmin

set cmin value

Contours not drawn below this value. Reset by clear or display.

درباره C ,

تعداد صفحات : 4

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 160
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 14
 • بازدید امروز : 71
 • باردید دیروز : 22
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 133
 • بازدید ماه : 771
 • بازدید سال : 2,692
 • بازدید کلی : 239,302
 • کدهای اختصاصی