پشتیبانی

C
loading...

free grads

C

eloop

admin بازدید : 902 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

eloop

eloop(expr)

The eloop function is similar to the tloop function. When displaying a grads expression (expr) with the E (Ensemble) dimension varying, the eloop function will evaluate the exprwith each designated ensemble member fixed, then reassemble the grids to obtain a final result that is E-varying. The eloop function is provided as a way to obtain E-varying results from functions or expressions that are unable to operate when E is a varying dimension.

درباره C , E ,
admin بازدید : 1026 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cthick

This command sets the thickness for the contour lines.

Synatx

set cthick thickness

The thickness arg must be an integer in the range of 1 to 12 (or 256 for version 2.1 and later)

درباره C ,
admin بازدید : 827 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:


  query <option>
  or
  <option>
درباره C ,
admin بازدید : 1036 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cterp

set cterp on|off

Turns spline smoothing on or off. "Sticks" until reset. Shaded contours are drawn without spline fitting, so to insure an exact match when overlaying contour lines and shaded contours of the same field, specify cterp as off. You can still use the csmooth option, which affects both contour lines and shaded contours.

درباره C ,
admin بازدید : 931 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set cstyle

set cstyle style

Sets the contour linestyle. style options are:


  - no contours 
  - solid 
  - long dash 
  - short dash 
  - long dash, short dash 
  - dotted 
  - dot dash 
  - dot dot dash 
درباره C ,
admin بازدید : 1154 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Using grads Station Data

This section describes some of the grads commands and functions that are available for analyzing and displaying station data. Please refer to the companion section About Station Data for information on the structure of station data files, how to create them, and how to instruct grads to interpret them properly.

Here are some quick links for skipping through this section:

 • Operating on Station Data
 • Plotting Station Models
 • Drawing Arbitrary Cross Sections
درباره C ,
admin بازدید : 1056 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

set coslat

set coslat on|off

Sets scaling of the Latitude dimension to be the cosine of latitude, producing a "crunched" effect near the poles. Will only work for 1-D plots in which Latitude (Y) is the varying dimension. Sticks until reset.

درباره C ,
admin بازدید : 988 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()tcorr

(tcorr (expr1, expr2, tdim1, tdim2

This function produces a spatial map of temporal correlation coefficients.


  expr1   - a valid grads expression that varies in time
  expr2   - a valid grads expression that varies in time and may also vary in X and Y
  tdim1   - starting time dimension expression 
  tdim2   - ending time dimension expression 
درباره C ,
admin بازدید : 944 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()scorr

This function calculates the spatial correlation between two variables over an X-Y domain. It returns a single number. The syntax is:

  (scorr(expr1, expr2, xdim1, xdim2, ydim1, ydim2
درباره C ,
admin بازدید : 1221 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Components of a grads Data Descriptor File

DSET
CHSUB
DTYPE
INDEX
STNMAP
TITLE
UNDEF
UNPACK 
FILEHEADER
XYHEADER
THEADER
HEADERBYTES
TRAILERBYTES
XVAR
YVAR
ZVAR
STID
TVAR 
TOFFVAR
CACHESIZE
OPTIONS
PDEF 
XDEF
YDEF
ZDEF
TDEF
EDEF
VECTORPAIRS
VARS
ENDVARS
ATTRIBUTE METADATA 
COMMENTS 

درباره C ,
admin بازدید : 772 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:

درباره C ,
admin بازدید : 824 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

()const

const (expr, value, <-u|-a>)

This is a powerful function that allows the user to change the missing values of a variable, set all the non-missing values of a variable to a constant, or set all possible values of a variable (both valid and missing) to a constant.


  expr   a valid grads expression 
  value  a constant, either an integer or floating point value 
  -u     all missing data are set to value; non-missing data are unchanged
  -a     all data are set to value, both missing and non-missing
درباره C ,
admin بازدید : 753 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

query

The query command allows the user to get information about a variety of aspects of the current grads session. Configuration, plot characteristics, graphics specifics, and file structure are some examples. The use of query pos combined with the coordinate transformations is the basis of many interactive applications with buttons and drop menus. The query command may be shortened to simply q. The syntax is:


  query <option>
  or
  <option>
درباره C ,
admin بازدید : 922 دوشنبه 13 بهمن 1393 نظرات (0)

Reading and Writing Compressed Data Sets

Introduction
Chunking and Cacheing 
Setting Cache Size
Reading Compressed Files
Writing Compressed NetCDF Files
Setting Chunk Size


درباره C ,
admin بازدید : 896 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

grads Commands Sorted by Attribute


Animation 
set loopdim      Sets dimension to animate 
set loopincr     Sets looping increment 
set looping      Turns on animation when fewer than three dimesions are varying 
set dbuff        Turns on/off double buffer mode 
swap             Swaps buffers when in double buffer modeدرباره C ,
admin بازدید : 714 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

Command line editing and history

If the readline library compiles on your system then the default prompt will be ga-> as opposed to ga>. This indicates that command line editing is active. The library defaults toemacs mode but can be set up to run using vi syntax.

Here's a list of the commands which may typically be used:


  ctrl-a   go to beginning of line 
  ctrl-e   go to end of line 
  ctrl-f   go forward one char 
  ctrl-b   go backward one char 
  ctrl-d   delete the char 
  ctrl-p   recall previous line
  ctrl-n   recall next line
  ctrl-r   reverse search
درباره C ,
admin بازدید : 1672 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

Controlling Colors in grads

The Pre-Defined Default Colors in grads
The Default Rainbow Palette
Defining New Colors
Transparent Colors
Overriding the Default Palette
Plotting Contours of Constant Color
Omitting Colors
Plotting Non-Continuous Index Grids

درباره C ,
admin بازدید : 844 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

()coll2gr

This function creates a grid from a collection of station data. The syntax is:

(<coll2gr(cnum <,num


  cnum     collection number
  num      number of vertical levels in the output grid (default is 10)
درباره C ,
admin بازدید : 797 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

collect

This command provides a way for station data profiles and time series to be saved in memory as a set. The command format is:


  collect cnum expr
درباره C ,
admin بازدید : 894 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

set clskip

set clskip number <spacing>

number is the number of contour lines to skip when labelling
spacing is an optional argument that controls the minimum distance between labels on a contour line (default = 2.5)

For example, set clskip 2 would label every other contour.

درباره C ,
admin بازدید : 858 یکشنبه 12 بهمن 1393 نظرات (0)

set clip

set clip xlo xhi ylo yhi

This command sets the coordinates for clipping the plot area for display and draw commands. The four arguments xlo, xhi, ylo, yhi are the clipping coordinates in real page inches.

درباره C ,

clear

admin بازدید : 680 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

clear

clear (or just c)

Issued without parameters, the clear command does pretty heavy duty clearing of many of the grads internal settings. Parameters can be added to limit what is cleared when using more advanced features.

درباره C ,
admin بازدید : 898 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

set clab

set clab option

Controls contour labeling. The option argument may be one of the following:

  on       'fast' contour labels are plotted where the contour lines are horizontal 
  off      no contour labels 
  forced   an attempt is made to label all contour lines 
  format   gives a C-language template for conversion of the contour value to a string 
  masked   (version 2.0.a6+) contour lines have gaps for the labels, so rectangles for label background are not drawn; contour labels never overlap.
درباره C ,
admin بازدید : 820 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

set chunksize

set chunksize Xsize Ysize <Zsize> <Tsize> <Esize>

Xsize   Size of the chunk in the X dimension. Default value is the grid size in X. 
Ysize   Size of the chunk in the Y dimension. Default value is the grid size in Y. 
Zsize   Size of the chunk in the Z dimension. Default value is 1. 
Tsize   Size of the chunk in the T dimension. Default value is 1. 
Esize   Size of the chunk in the E dimension. Default value is 1. 

It is not necessary to specify the chunk size for the Z, T, or E dimensions if you wish to use the default values.

درباره C ,

chsub

admin بازدید : 725 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

Templating over ENSEMBLE

In version 2.0, with the introduction of the extra grid dimension for ensembles, support was also added for file templating over E. The sole substitution template is %e and the substitution string is the ensemble name, which is provided in the EDEF entry in the descriptor file. Note that the ensemble names are limited to 15 characters -- keep this limit in mind when designing your data directory structure and file naming conventions (or use symbolic links to create short aliases for longer filenames). If you are templating over the ensemble dimension, there can be only one ensemble member per file. If your data set has an ensemble dimension, and you are using templating over T but not E (i.e., there is no %e in the DSET entry), then all ensemble members are presumed to have identical time axes, and all members must be contained in the data file for a given time. Templating over T but not E is not supported for data sets in flat binary or GRIB1 formats.

درباره C ,

cdiff

admin بازدید : 972 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

cdiff

cdiff(expr,dim)

Performs a centered difference operation on expr in the direction specified by dim. The difference is done in the grid space, and no adjustment is performed for unequally spaced grids. The result value at each grid point is the value at the grid point plus one minus the value at the grid point minus one. The dim argument specifies the dimension over which the difference is to be taken, and is a single character: X, Y, Z, or T.

Result values at the grid boundaries are set to missing.

درباره C ,
admin بازدید : 884 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

draw dropmenu

draw dropmenu number xpos ypos width height text_list


Draws a drop menu with the following attributes:


  number       menu number, 0 - 64
  xpos         x center of the menu base in page coordinates (inches)
  ypos         y center of the menu base in page coordinates (inches)
  width        width (x) of the menu base (inches)
  height       height (y) of the menu base (inches)
  text_list    the contents of the menu, seperated by vertical bars (|)
درباره C ,
admin بازدید : 922 شنبه 20 دی 1393 نظرات (0)

set cachesf

set cachesf num


Use this command to change the scale factor for setting the default cache size (in bytes), which is calculated according to this formula:
X grid size * Ygrid size * 8 * cachesf


The default cache scale factor is 1. 

درباره C ,

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 160
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 126
 • آی پی دیروز : 101
 • بازدید امروز : 602
 • باردید دیروز : 121
 • گوگل امروز : 17
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 2,431
 • بازدید ماه : 10,147
 • بازدید سال : 68,578
 • بازدید کلی : 347,869
 • کدهای اختصاصی